Linked Data for Dave Whitehouse

URI: http://iandavis.com/id/daveiw

Name
Dave Whitehouse
Type
Email address hashcode
27c5f0d758c1835c26c6bddd0a61c09c13a63f19
Nickname
Daveiw
Blog